Trapped! A Daring Castle Escape Adventure

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Ar fore clir a heulog yn Conwy, lle mae’r adar yn canu a’r cestyll yn sefyll yn falch, roedd grŵp mawr o dwristiaid yn crwydro o gwmpas y muriau hynafol o Castle Conwy.
En: On a clear and sunny morning in Conwy, where the birds sing and the castles stand proudly, there was a large group of tourists wandering around the ancient walls of Conwy Castle.

Cy: Canolbwynt eu taith oedd Rhys, tywysydd dawnus gyda storïau afreolus a’i siaced lliwgar oedd bron cystal â’i chwedlau.
En: The focus of their journey was Rhys, a talented guide with captivating stories and his colorful jacket was almost as good as his tales.

Cy: “Edrychwch yma,” meddai Rhys, gan dynnu sylw’r dorf at siambr dan ddaear dywyll y castell, “mae’r siambr hon yn llawn cyfrinachau’r gorffennol!
En: “Look here,” said Rhys, drawing the crowd’s attention to the underground chamber of the castle, “this chamber is full of secrets of the past!”

Cy: ” Wrth iddo siarad, gwaywodd ei fraich tuag at y drws trwm pren lle byddai arwyr a brenhinoedd yn cerdded flynyddoedd yn ôl.
En: As he spoke, he gestured towards the heavy wooden door where heroes and kings would have walked years ago.

Cy: Yn awyddus i beri argraff fawr, penderfynodd Rhys gamu i mewn i’r siambr gydag ymdeimlad o ddramâu.
En: Eager to make a big impression, Rhys decided to step into the chamber with a sense of drama.

Cy: Ond, pan drodd o gwmpas i ddangos ei wyneb llawn anturiaethau, daeth y drws ynghau tu ôl iddo gyda chlap mawr.
En: But as he turned around to reveal his face full of adventures, the door slammed shut behind him with a loud bang.

Cy: Roedd wedi’i gloi o fewn muriau’r castell – ei hunan gyda’r tywyllwch a’r hen ysbrydion.
En: It had been locked within the castle walls, with darkness and ancient spirits.

Cy: Y tu allan, roedd y dorf yn aros am ddychwelyd Rhys, yn ansicr o ble’r aeth eu harweinydd hwyliog.
En: Outside, the group waited for Rhys to return, unsure of where their cheerful leader had gone.

Cy: Dyna pryd y sylweddolasant fod Rhys ar goll.
En: That’s when they realized that Rhys was missing.

Cy: Yn ffodus, roedd Elin, merch ifanc glyfar gyda gwallt fel coedwig hydref a Llewelyn, dyn cryf gyda llawer o ddewrder, yn y dorf.
En: Fortunately, Elin, a clever young girl with hair like autumn forest and Llewelyn, a strong man with a lot of courage, were among the group.

Cy: “Sut ydym ni mynd i’w achub?
En: “How are we going to save him?”

Cy: ” gofynnodd Llewelyn, ei lais yn llawn pryder.
En: asked Llewelyn, his voice full of concern.

Cy: Gyda chalon dewr a phenderfyniad, awgrymodd Elin, “Mae’n rhaid i ni ddefnyddio ein deall a chydweithio.
En: With a brave heart and determination, Elin suggested, “We have to use our wits and collaborate.

Cy: Mae’n siŵr bod ffordd i agor y drws!
En: There must be a way to open the door!”

Cy: “Llaw yn llaw, gyda’r grŵp yn dilyn, aethant ati i chwilio am ateb.
En: Hand in hand, with the group following, they set out to search for an answer.

Cy: Archwilion nhw bob twll a chornel, pob cerrig a ffenestri nes dod o hyd i hen allwedd enfawr wedi’i guddio dan hen ddail yn y gardd.
En: They searched every nook and corner, every stone and window until they found an old, hidden key under the leaves in the garden.

Cy: “Fe allech chi fod wedi dod o hyd i’r allwedd i fy achub!
En: “You could have found the key to saving me!”

Cy: ” Sgrechiodd Rhys o’r tu ôl i’r drws.
En: Rhys shouted from behind the door.

Cy: Roedd ei lais yn ddistaw, ond yn llawn gobaith.
En: His voice was quiet, but full of hope.

Cy: Gyda phwysiad araf a chalonog, trodd Llewelyn yr allwedd yn y clo.
En: With a slow and encouraging pace, Llewelyn turned the key in the lock.

Cy: Gyda sŵn cyfarwydd, agorodd y drws, a rhedodd Rhys allan, yn gwenu o glust i glust, yn hanner braw a hanner rhyddhad.
En: With a familiar sound, the door opened, and Rhys ran out, smiling from ear to ear, feeling half relief and half liberation.

Cy: “Diolch yn fawr i chi fy nghyfeillion!
En: “Thank you so much my friends!”

Cy: ” meddai Rhys, gan gydio yn llaw Elin a Llewelyn.
En: said Rhys, holding hands with Elin and Llewelyn.

Cy: “Rydych chi wedi dod â hud a lledrith go iawn i’n taith heddiw!
En: “You have truly brought real magic and enchantment to our journey today!”

Cy: “Dychwelodd Rhys, Elin, a Llewelyn at y grŵp gyda chwerthin a stori i’w hadrodd am flynyddoedd.
En: Rhys, Elin, and Llewelyn returned to the group, with laughter and stories to tell for years.

Cy: Ac fel hyn daeth dydd arall yn hanes Conwy i ben, gyda hanesion arwyr a gwŷr bonheddig newydd wedi’u gwau i’r chwedlau a drig yn muriau’r castell hynod hwn.
En: And so, another day in the history of Conwy came to an end, with tales of heroes and noble men woven into the legends and residing in the walls of this extraordinary castle.

Vocabulary Words:
twristiaid : tourists
crwydro : wandering
canolbwynt : focus
dawnus : talented
afreolus : captivating
gwaywodd : gestured
argraff : impression
dramâu : drama
clap : slammed
hwyliog : cheerful
glyfar : clever
deall : wits
cydweithio : collaborate
chalonog : encouraging
rhyddhad : liberation
chwerthin : laughter