Cake Alarm: A Picnic Tale in Snowdonia

In this episode, we'll explore the hilarity of a mountain peak picnic gone awry, with cake, car alarms, and camaraderie.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod heulog a braf pan benderfynodd Elin, Rhys a Carys fynd am dro yn y Parc Cenedlaethol Eryri.
En: It was a sunny and beautiful day when Elin, Rhys, and Carys decided to go for a walk in Snowdonia National Park.

Cy: Awyr glas, awel cŷd a'r mynyddoedd crand yn eu cyfarch wrth i'r tri ffrind gerdded gyda'u hesgidiau cerdded wedi'u rhwymo'n dynn a'u pecynnau yn llawn bwyd ar eu cefnau.
En: With a blue sky, gentle breeze, and towering mountains greeting the three friends as they walked, their tightly strapped walking boots and backpacks filled with food.

Cy: Wrth i'r cwmni cyrraedd copa bach golygfaol, roedd yn amser i gael saib a rhywbeth i'w fwyta.
En: As the company reached a small, picturesque peak, it was time to have a rest and something to eat.

Cy: Gwelodd Elin fasged bicnic Carys a phenderfynodd ei hagor i gael at y cacennau blasus roedd Carys wedi'u pobi'r noson gynt.
En: Elin saw Carys' picnic basket and decided to open it to get at the tasty cakes Carys had baked the previous night.

Cy: Ond wrth wthio a phlygu, aeth Elin yn rhy agos at gar Rhys a gyda chyffyrddiad anffodus, gwnaeth hi sbarduno larwm y car a ddechreuodd seinio'n uchel iawn, gan frawychu'r adar o'u nyth a thorri'r tawelwch sanctaidd.
En: But as she pushed and folded, Elin got too close to Rhys's car, and with an unfortunate touch, she set off the car alarm and it started to sound very loudly, scaring the birds from their nests and breaking the sacred silence.

Cy: Rhys, yn synnu wrth glywed seinio ei larwm, redodd at ei gar, gan adael ei fwyd ar ôl.
En: Rhys, surprised by the sound of his alarm, rushed to his car, leaving his food behind.

Cy: Gwelsant bobl eraill yn y parc yn dechrau edrych rownd i weld beth oedd y sŵn.
En: They saw other people in the park starting to look around to see what the noise was.

Cy: Elin oedd yn teimlo'n flin a gywilyddus am yr hyn ddigwyddodd, felly soniodd hi'n araf ac yn esmwyth, "Mae'n ddrwg gen i, Rhys.
En: Elin was feeling upset and embarrassed about what happened, so she spoke slowly and calmly, "I'm sorry, Rhys.

Cy: Dwi'n meddwl bod e'n anfwriadol.
En: I think it was unintentional."

Cy: " Rhys, er yn syfrdan, wnaeth ddangos gwên od, gan ddweud, "Dim problem, dim ond cacen oedd dan ei sang, ydy?
En: Rhys, though astonished, showed a strange smile, saying, "No problem, it was just a cake underneath, right?"

Cy: "Gyda thensiwn y stori wedi'i leddfu gan hiwmor, aeth Rhys yn ôl i dawelu'r larwm gan wthio'r botwm ar ei allweddell car.
En: With the tension of the story defused by humor, Rhys went back to silence the alarm by pressing the button on his car key.

Cy: Carys, chwerthin wrth i hi wylio'r ddau yn datrys eu hanffod, agorodd ei basged bicnic gyda phob bwriad i rannu'r cacenau â'i ffrindiau.
En: Carys, laughing as she watched the two solve their dilemma, opened her picnic basket with every intention of sharing the cakes with her friends.

Cy: Er gwaethaf dechrau annisgwyl, eisteddodd y tri ohonynt o gwmpas picnic braf, gyda'r olygfa o'r mynyddoedd yn y cefndir a'r larwm mygydau yn bell, yn cofio am y diwrnod hwylus ac anghyffredin hwn yn Eryri.
En: Despite the unexpected start, the three of them sat around the lovely picnic, with the view of the mountains in the background and the distant sound of car alarms, reminiscing about this fun and unusual day in Snowdonia.

Cy: Ac felly, gyda phaned o de a chacen, dychwelodd y tawelwch i'r mynydd, a darfu i'r tri ffrind fwynhau gweddill eu hamser yn y parc, yn anghofio am larwm y car a chwerthin am y digwyddiadau diweddar.
En: And so, with a cup of tea and a cake, the calm returned to the mountains, allowing the three friends to enjoy the rest of their time in the park, forgetting about the car alarm and laughing about the recent events.