Unexpected Match: Girl, Dog & Soccer Sheep

In this episode, we'll dive into a heartwarming adventure where a girl, her dog, and a soccer-loving sheep turn a regular park day into an unforgettable experience.

Cy: Roedd awel ysgafn yn chwythu trwy Goedwig Pontypridd ar fore hyfryd o wanwyn.
En: A light breeze was blowing through the Pontypridd Forest on a lovely spring morning.

Cy: Megan, merch ifanc â gwallt melyn fel yr haul, a'i ffrind gorau Rhys, bachgen tal gyda llygaid mor las â'r awyr, roeddent yn cerdded yn y parc gyda Eleri, eu ci bach ffyddlon o'r enw sy'n caru'r bêl denis.
En: Megan, a young girl with hair as golden as the sun, and her best friend Rhys, a tall boy with eyes as blue as the sky, were walking in the park with Eleri, their faithful little dog named Denis who loved the ball.

Cy: "Mae heno'n berffaith am daflu'r bêl i Eleri," meddai Rhys wrth iddo wincio at Megan.
En: "Tonight is perfect for throwing the ball for Eleri," Rhys said, winking at Megan.

Cy: Megan, yn chwerthin, tynnodd bêl denis o'i poced a thaflodd hi mor bell â phosibl.
En: Megan, laughing, took the ball Denis from her pocket and threw it as far as possible.

Cy: Eleri, yn llawn cyffro, redeg fel y gwynt drwy'r glaswellt, a'i llygaid yn sefydlog ar y bêl disglair yn yr haul.
En: Eleri, excited, ran like the wind through the grass, her eyes fixed on the bright ball in the sun.

Cy: Ond, yn sydyn, gwelodd Rhys rhywbeth anghyffredin yn ymyl y llwybr.
En: But suddenly, Rhys saw something unusual near the path.

Cy: "Edrychwch!
En: "Look!"

Cy: " gwaeddodd, gan ddal ei anadl.
En: he shouted, catching his breath.

Cy: Dyma ddefaid, gwyn fel cymylau, yn smalio bod Eleri yn bradychu ei ffrind, a hi hefyd yn neidio dros y clawdd a'i llygaid ar y bêl!
En: There were sheep, white as clouds, sneaking up on Eleri betraying her friend, and she also jumped over the fence with her eyes on the ball!

Cy: Megan a Rhys edrychodd ar ei gilydd mewn syndod.
En: Megan and Rhys looked at each other in surprise.

Cy: Nid yn unig oedd y dafad yn rhedeg ar ôl y bêl, ond roedd hefyd yn arddangos sgiliau pêl-droediwr gwych, gan driblo'r bêl gydag ei thraed rhag ofn.
En: Not only was the sheep running after the ball, but it also showed great soccer skills, dribbling the ball with its feet skillfully.

Cy: "Criw, edrychwch arni'n mynd!
En: "Hey, look at her go!"

Cy: " ychwanegodd Megan, ei llais yn llawn i hwyliau da.
En: added Megan, her voice full of excitement.

Cy: Roedd pawb yn y parc yn dechrau cymryd sylw o'r digwyddiad rhyfedd hwn.
En: Everyone in the park began to take notice of this strange event.

Cy: Eleri, yn ddryslyd ac yn gyndyn i rannu ei hoff bêl, dechreuodd weiddi a rhedeg yn gyflymach tuag at y dafad.
En: Eleri, determined and eager to share her favorite ball, began shouting and running faster towards the sheep.

Cy: Yn fuan, yr holl beth a drodd yn helfa wyllt â'r bêl yn mynd o ci i ddefaid a nôl i ci.
En: Soon, everything turned into a wild chase with the ball going from dog to sheep and back to the dog.

Cy: Rhys, ar ôl chwerthin am funud neu ddau, penderfynodd ei bod yn bryd cydio yn y sefyllfa.
En: Rhys, after laughing for a moment or two, decided it was time to intervene.

Cy: "Mae'n rhaid i ni stopio hyn cyn iddo fynd yn rhy bell," eglurodd e, ei wyneb yn synhwyrol.
En: "We have to stop this before it goes too far," he explained, his face sensible.

Cy: Yn berffaith tawel a gyda chamau bach, Rhys a Megan cychwynnodd gamu tua'r dafad, yn ceisio ei hamgylchynu.
En: Perfectly calm and with small steps, Rhys and Megan began to walk toward the sheep, trying to surround it.

Cy: Megan, yn taflu ei llais mewn tôn gariadus, siaradodd at y dafad, "Daw 'ch yma, fach.
En: Megan, speaking in an affectionate tone, addressed the sheep, "Come here, little one.

Cy: Mae gen ti dy borfa dy hun i bori.
En: You have your own pasture to roam."

Cy: "Wedi i'r dafad sylwi ar y ddau, arafodd yn ei chamau, yn olaf yn sefyll llonydd.
En: After noticing the two of them, the sheep slowed its steps, finally standing still.

Cy: Rhys, yn braf, taflodd fwy o benisa porfa tuag at y dafad, fel arwydd o heddwch.
En: Rhys, kindly, threw more bits of pasture towards the sheep, as a sign of peace.

Cy: Y dafad, wedi ei denu gan y bwyd, anghofiodd am y pêl denis ac aeth yn ôl ati'i fwyta.
En: The sheep, drawn by the food, forgot about the ball and went back to eating.

Cy: Eleri, wedi ei blino ond dal yn ennillydd, dychwelodd at Megan a Rhys gyda'r bêl denis yn ddiogel yn ei cheg.
En: Eleri, tired but still victorious, returned to Megan and Rhys with the ball Denis safely in her mouth.

Cy: Pob un ohonynt yn gwenu, ganddyn nhw wybodaeth o antur diwrnod na fyddent yn anghofio yn fuan.
En: They all smiled, having an adventure they wouldn't forget soon.

Cy: Ac felly, ar y diwrnod hyfrydwch hwnnw ym Mhontypridd, dysgodd Megan a Rhys fod rhannu'r parc â ffrindiau newydd yn gallu troi'n antur annisgwyl ac yr un mor ddiddorol â gêm pêl denis arferol.
En: And so, on that beautiful day in Pontypridd, Megan and Rhys learned that sharing the park with new friends could turn into an unexpected adventure just as interesting as a regular game of fetch.

Cy: Roedd Eleri, gyda'i dafad newydd a'i hen bêl denis, yn fwy na pharod am fwy o anturiaethau y parc.
En: Eleri, with her new dog and her old ball Denis, was more than ready for more park adventures.

Language: