Unveiling Secrets: A Virtual Adventure at Rila Monastery

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: В един слънчев ден тримата приятели – Николай, Иванка и Стефан – се събраха пред новото виртуално студио в София.
En: On a sunny day, three friends – Nikolay, Ivanka, and Stefan – gathered in front of the new virtual studio in Sofia.

Bg: Те бяха много вълнувани, защото ги очакваше нещо невероятно: виртуално турне на Рилския манастир.
En: They were very excited because something incredible was awaiting them: a virtual tour of the Rila Monastery.

Bg: Чуваха, че това е интерактивно приключение, което разкрива тайни на монасите.
En: They had heard it was an interactive adventure that revealed the secrets of the monks.

Bg: Влизайки в студиото, приятелите сложиха специалните очила и се настаниха удобно на меките столове.
En: Entering the studio, the friends put on the special glasses and comfortably settled into the soft chairs.

Bg: Изведнъж, те се озоваха пред величествената порта на манастира.
En: Suddenly, they found themselves in front of the majestic gate of the monastery.

Bg: Стоволете ги подканиха да продължат напред.
En: The pillars invited them to proceed forward.

Bg: Докато вървяха през двора, виртуалният гид им разказваше за историята на манастира.
En: As they walked through the courtyard, the virtual guide narrated the history of the monastery.

Bg: “Този манастир е основан през десети век,” каза гида.
En: “This monastery was founded in the tenth century,” the guide said.

Bg: “Тук се съхраняват много ръкописи и стари документи.
En: “Here, many manuscripts and old documents are preserved.”

Bg: “Когато влязоха в главната църква, виртуалният свят им разкри множество детайли.
En: When they entered the main church, the virtual world revealed numerous details.

Bg: Видяха страхотни икони, красиви фрески и внушителни форми.
En: They saw magnificent icons, beautiful frescoes, and impressive forms.

Bg: Гидът насочи вниманието им към един стар пергамент, повиси на стената.
En: The guide directed their attention to an old parchment hanging on the wall.

Bg: “Този документ е много ценен,” обясни той.
En: “This document is very valuable,” he explained.

Bg: “Съдържа указания за скритите съкровища на манастира.
En: “It contains clues about the hidden treasures of the monastery.

Bg: Но има един проблем – кодът е загубен.
En: But there’s one problem – the code is lost.”

Bg: “Стефан наблюдаваше внимателно.
En: Stefan observed carefully.

Bg: “Можем ли да го открием?
En: “Can we find it?”

Bg: ” попита той.
En: he asked.

Bg: “Да,” отвърна гида.
En: “Yes,” replied the guide.

Bg: “Ще трябва да следвате уликите.
En: “You will have to follow the clues.”

Bg: “Николай, Иванка и Стефан се впуснаха в търсенето на уликите.
En: Nikolay, Ivanka, and Stefan embarked on the search for the clues.

Bg: Те разгледаха всяка стая, всяка неровност, всяко кътче.
En: They examined every room, every crevice, every corner.

Bg: Всяка улика водеше до следващата.
En: Each clue led to the next.

Bg: Монасите скрили съкровищата умело.
En: The monks had hidden the treasures skillfully.

Bg: Накрая те достигнаха до таен подземен коридор.
En: Finally, they reached a secret underground corridor.

Bg: Стените грееха със златни надписи.
En: The walls glowed with golden inscriptions.

Bg: Великолепни камъни украсяваха пътеката.
En: Magnificent stones decorated the pathway.

Bg: В края на коридора се намери заключен сандък.
En: At the end of the corridor, they found a locked chest.

Bg: “Ето го,” каза Николай.
En: “Here it is,” said Nikolay.

Bg: “Но как да го отворим?
En: “But how do we open it?”

Bg: “Иванка забеляза, че на ключалката има странни символи.
En: Ivanka noticed that there were strange symbols on the lock.

Bg: Те съвпадаха с знаците, които видяха по-рано в манастира.
En: They matched the signs they had seen earlier in the monastery.

Bg: След малко разгадаване, успяха да отворят сандъка.
En: After a bit of deciphering, they managed to open the chest.

Bg: Вътре откриха множество златни монети, старинни ръкописи и скъпоценни камъни.
En: Inside, they discovered numerous gold coins, ancient manuscripts, and precious stones.

Bg: “Успяхме!
En: “We did it!”

Bg: ” възкликна Стефан.
En: exclaimed Stefan.

Bg: Когато приключението приключи и махнаха очилата, те бяха изумени.
En: When the adventure ended and they took off the glasses, they were stunned.

Bg: Чувстваха, че наистина бяха в Рилския манастир.
En: They felt like they had truly been at the Rila Monastery.

Bg: Бяха научили много и открили много тайни.
En: They had learned a lot and discovered many secrets.

Bg: “Трябва да го направим отново,” каза Иванка, усмихвайки се широко.
En: “We have to do this again,” said Ivanka, smiling widely.

Bg: “Определено,” съгласи се Николай.
En: “Definitely,” agreed Nikolay.

Bg: Приятелите напуснаха студиото, знаейки, че не само са се забавлявали, но и са обогатили знанията си.
En: The friends left the studio, knowing that they had not only had fun but also enriched their knowledge.

Bg: Това беше ден, който никога няма да забравят.
En: It was a day they would never forget.

Vocabulary Words:
виртуално : virtual
студио : studio
турне : tour
монах : monk
интерактивно : interactive
приключение : adventure
тайна : secret
очила : glasses
величествен : majestic
порта : gate
ствол : pillar
двор : courtyard
история : history
ръкопис : manuscript
църква : church
икона : icon
фреска : fresco
пергамент : parchment
улика : clue
съкровище : treasure
разгадаване : deciphering
подземен : underground
коридор : corridor
надпис : inscription
камък : stone
пътека : pathway
ключалка : lock
символ : symbol
монета : coin
ценен : valuable