Wales, Sheep, and Language Capers

in this episode, we'll explore the humorous mix-up that occurs when a language learner mistakes a flock of Welsh sheep for fellow hikers in Snowdonia.

Cy: Ar fore braf a heulog, gyda'r awyr mor las â llyn dyfn, Roedd Rhys, Elin a Tomos yn gerdded drwy Barc Cenedlaethol Eryri.
En: On a beautiful, sunny morning, with the sky as blue as a deep lake, Rhys, Elin, and Tomos were walking through Snowdonia National Park.

Cy: Roedd y tri ffrind wedi penderfynu mynd am dro mewn iaith, siarad Cymraeg drwy'r dydd er mwyn gwella eu sgiliau.
En: The three friends had decided to go for a walk in nature, speaking Welsh throughout the day to improve their skills.

Cy: Fel arfer, roedd Eryri yn llawn twristiaid a cherddwyr profiadol ond y diwrnod hwnnw roedden nhw ar eu pen eu hunain.
En: Usually, Snowdonia was full of tourists and experienced hikers, but that day they were on their own.

Cy: Gyda mapa yn ei law, Rhys oedd yn arwain y ffordd.
En: With a map in hand, Rhys was leading the way.

Cy: Roedd Elin, sy’n caru adar, yn awchu i weld eryr a Tomos yn edrych ymlaen at gael picnic wrth droed yr wyddfa.
En: Elin, who loves birds, was hoping to see eagles, and Tomos was looking forward to having a picnic at the foot of the summit.

Cy: Gan edmygu'r golygfeydd hardd, a'r bryniau fel tonnau gwyrdd yn y pellter, suddodd Rhys i feddyliau dwfn.
En: Admiring the beautiful views, and the hills like green waves in the distance, Rhys lost himself in deep thoughts.

Cy: Yn sydyn, gwelodd Rhys siapiau yn symud ar y gorwel.
En: Suddenly, Rhys saw shapes moving on the horizon.

Cy: "Edrych!
En: "Look!"

Cy: " meddai wrth Elin a Tomos, "mae criw o gerddwyr arall yma yn mwynhau'r awyr iach!
En: he said to Elin and Tomos, "there's another group of hikers here enjoying the fresh air!"

Cy: "Wedi chwerthin a chael eu harwain gan Rhys, dilynwyd y siapiau gwyn pell i gyd.
En: After laughing and being led by Rhys, they followed the distant white shapes.

Cy: Agosodd Rhys, yn barod i gyflwyno ac egluro eu cenhadaeth iaith.
En: Rhys approached, ready to introduce and explain their language mission.

Cy: Daeth yn agosach a chreu sioc - doedd dim ond defaid Cymreig yno, gan bori yn dawel heb unrhyw frys yn y byd.
En: He came closer and was shocked - there were only Welsh sheep there, grazing quietly without a care in the world.

Cy: Cymerodd Rhys eiliad i sylweddoli ei gamgymeriad doniol.
En: Rhys took a moment to realize his amusing mistake.

Cy: Rhys oedd y person sy'n dysgu ieithoedd, ac roedd yn siwr y gallai ei gyfiawnhau fel 'ymarfer gwneud sgyrsiau.
En: Rhys was the person learning languages, and he was certain he could justify it as 'practicing conversations.'

Cy: ' Chwerthinodd Elin a Tomos, codi eu lluniau o'r Rhys newydd-ddarganfod yn siarad gyda defaid fel petai'n hen gydnabod.
En: Elin and Tomos laughed, taking pictures of the Rhys who had just discovered speaking with sheep as if they were old acquaintances.

Cy: Heb i neb gael eu brifo ac mewn ysbryd da, trosglwyddodd y tri i’r gwers nesaf - peidio â chymryd amheuon yn ffeithiau, hyd yn oed mewn iaith y maent yn dysgu.
En: With nobody harmed and in good spirits, the three moved on to the next lesson - not taking doubts as facts, even in the language they were learning.

Cy: O'r diwrnod hwnnw, daeth hi'n stori i'w hadrodd dro ar ôl tro gan Rhys, Elin a Tomos - sut yr oedd Rhys wedi ceisio annog defaid Eryri i gymryd rhan mewn sgwrs Gymraeg, a sut yr oedd y defaid wedi troi i ffwrdd, yn ddiofal o'u hymdrechion dysgu iaith.
En: From that day on, it became a story they would tell again and again - how Rhys had tried to encourage Snowdonia's sheep to participate in Welsh conversations, and how the sheep had turned away, diligently ignoring their language-learning efforts.

Cy: Ac wrth i'r haul fachlud dros yr arddangosfa wych o fryniau a mynyddoedd, roedd gwers wedi'i dysgu gan bawb - yng Nghymru, gall hyd yn oed y mwyafrif tawelaf roi wers i chi mewn iaith a digrifwch.
En: And as the sun set over the wonderful display of hills and mountains, a lesson had been learned by everyone - in Wales, even the quietest can teach you a lesson in a language and humor.