A Journey to Spišský Hrad: Friendship and Unexpected Challenges

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Spišský Hrad sa týčil na kopci ako mocný ochranca.
En: Spišský Hrad loomed on the hill as a mighty guardian.

Sk: Jozef, Zuzana a Marek sa rozhodli ísť na výlet.
En: Jozef, Zuzana, and Marek decided to go on a trip.

Sk: Slnko svietilo a obloha bola modrá.
En: The sun was shining, and the sky was blue.

Sk: Začali stúpať po strmej ceste vedúcej k hradu.
En: They started climbing the steep road leading to the castle.

Sk: Jozef kráčal prvý, Zuzana za ním a Marek posledný.
En: Jozef walked first, Zuzana followed him, and Marek was last.

Sk: Ich smiech a rozhovor ozývali sa po lese.
En: Their laughter and conversation echoed through the forest.

Sk: Po chvíli však Zuzana zakopla o kameň a spadla.
En: After a while, however, Zuzana tripped over a stone and fell.

Sk: Marek sa rýchlo otočil a pomohol jej vstať.
En: Marek quickly turned around and helped her up.

Sk: „Au, môj členok,“ stonala Zuzana.
En: “Ouch, my ankle,” groaned Zuzana.

Sk: Jozef rýchlo prišiel a pozrel sa na jej nohu.
En: Jozef quickly approached and looked at her foot.

Sk: „Vyzerá to na vyvrtnutý členok,“ povedal a vedel, že to nebude jednouché.
En: “It looks like a sprained ankle,” he said, knowing it wouldn’t be easy.

Sk: Zuzana nemohla chodiť.
En: Zuzana couldn’t walk.

Sk: Spolu so Marekom sa rozhodli nosiť ju na rukách.
En: Together with Marek, they decided to carry her in their arms.

Sk: Spišský Hrad bol blízko, ale cesta sa zdala byť nekonečná.
En: Spišský Hrad was close, but the path seemed endless.

Sk: Marek a Jozef sa striedali, nesúc Zuzanu.
En: Marek and Jozef took turns carrying Zuzana.

Sk: Boli unavení, ale nevzdávali sa.
En: They were tired, but they didn’t give up.

Sk: Konečne dorazili k bráne hradu.
En: Finally, they reached the castle gate.

Sk: Zuzana sa oprela o kameň a usmiala sa oslabeným úsmevom.
En: Zuzana leaned against a stone and gave a weak smile.

Sk: „To sme zvládli,“ vydýchol Jozef úľavou.
En: “We made it,” Jozef sighed with relief.

Sk: Pomohli Zuzane sadnúť si na lavičku pri vstupe do hradu.
En: They helped Zuzana sit on a bench at the entrance to the castle.

Sk: Ľudia v hrade okamžite prišli na pomoc.
En: The people in the castle immediately came to help.

Sk: Jeden z nich priniesol obväz a zaviazal Zuzane členok.
En: One of them brought a bandage and wrapped Zuzana’s ankle.

Sk: „Ďakujem vám,“ povedala Zuzana s vďakou.
En: “Thank you,” Zuzana said gratefully.

Sk: Celý deň strávili na Spišskom Hrade s výhľadom na krásnu krajinu okolo.
En: They spent the whole day at Spišský Hrad, enjoying the beautiful surroundings.

Sk: Jozef a Marek si oddýchli a Zuzana bola šťastná, že má takých priateľov.
En: Jozef and Marek rested, and Zuzana was happy to have such friends.

Sk: Hoci cesta bola náročná, zvládli to spolu.
En: Although the journey was challenging, they made it together.

Sk: Tešili sa, že videli krásy Spišského Hradu.
En: They were delighted to see the beauties of Spišský Hrad.

Sk: Pri západe slnka sa rozhodli vrátiť domov.
En: At sunset, they decided to head back home.

Sk: Pomaly sa vydali na cestu späť, už opatrnejšie.
En: They started the journey back slowly, more cautiously this time.

Sk: Hoci mali prekážky, priateľstvo ich spojilo a prekonali všetko.
En: Despite the obstacles, their friendship united them, and they overcame everything.

Sk: A tak skončil ich výlet na Spišskom Hrade naplnený nečakanými zážitkami a silným priateľstvom.
En: And so ended their trip to Spišský Hrad, filled with unexpected adventures and strong friendship.

Vocabulary Words:
týčil : loomed
ochranca : guardian
strmej : steep
rozhovor : conversation
ozývali sa : echoed
zakopla : tripped
členok : ankle
stonala : groaned
vyvrtnutý : sprained
prišiel : approached
rukách : arms
nekonečná : endless
brána : gate
oslabeným : weak
úľavou : relief
lavičku : bench
okamžite : immediately
pomoc : help
obväz : bandage
zaviazal : wrapped
s vďakou : gratefully
krajinu : surroundings
oddýchli : rested
náročná : challenging
tešili sa : delighted
prekážky : obstacles
spojilo : united
zážitkami : adventures
naplnený : filled
priateľstvom : friendship