Castles, Statues & Charming Mistakes

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Bolo krásne slnečné ráno, keď sa Janko rozhodol navštíviť Bratislavský hrad.
En: It was a beautiful sunny morning when Janko decided to visit Bratislava Castle.

Sk: Počasie bolo priam ideálne na to, aby si mladík urobil pekný výlet a trošku si rozšíril obzory.
En: The weather was perfect for the young man to take a nice trip and broaden his horizons.

Sk: Bratislavský hrad, vznešený a hrdý, akoby strážil celé mesto, bol pre Janka vždy tajomným miestom plným histórie.
En: Bratislava Castle, majestic and proud, seemed to guard the entire city and was always a mysterious place full of history for Janko.

Sk: Janko prechádzal nádvorím a obdivoval krásne upravené záhrady.
En: Janko walked through the courtyard and admired the beautifully landscaped gardens.

Sk: Svetlo slnka sa lomilo na bielych stenách hradu, ako diamanty na večernom šate.
En: The sunlight reflected off the castle’s white walls, resembling diamonds on an evening gown.

Sk: Janko sa pokojným krokom túlal popri kamenných múrach a premýšľal o slovenskej histórii, keď zrazu zbadal starobylú sochu.
En: Janko strolled peacefully along the stone walls, pondering Slovak history, when he suddenly spotted an ancient statue.

Sk: Stála tam ako živá, dokonale zachytená v kameni.
En: It stood there as if alive, perfectly captured in stone.

Sk: Socha predstavovala rytiera s čestným výrazom a pevným pohľadom, ktorý sa zdal sledovať každého návštevníka.
En: The statue depicted a knight with an honorable expression and a firm gaze that seemed to watch over every visitor.

Sk: Janko sa na ňu zahľadel a z ničoho nič mu napadlo, že socha mohla byť kedysi skutočným strážcom hradu.
En: Janko gazed at it and suddenly thought that the statue could have once been a real guardian of the castle.

Sk: Janko teda k soche pristúpil a zhodnotil situáciu.
En: Approaching the statue, Janko assessed the situation.

Sk: “Viete, že máte naozaj prísny výraz?” začal Janko svoj monológ, domnievajúc sa, že socha je živá osoba.
En: “Do you know that you have a really stern expression?” he began his monologue, believing the statue to be a living person.

Sk: Na tvári rytiera samozrejme zostal nehybný kameňový úsmev.
En: Of course, the knight’s face remained motionless, with a stony smile.

Sk: “Ako dlho už stojíte tu na stráži?” pokračoval Janko s úsmevom. Prebíjal sa cez stovky rokov histórie, ktoré obklopovali muža zo šedého kameňa.
En: “How long have you been standing guard here?” Janko continued with a smile, traversing through centuries of history surrounding the man of gray stone.

Sk: Janko sa snažil povedať ešte viac, aby zlomil jeho ticho, ale samozrejme bez úspechu.
En: Janko tried to say even more to break his silence, but of course, without success.

Sk: Až kým sa neozval smiech.
En: Until he heard laughter.

Sk: Otáča sa a vidí malú skupinu turistov sprevádzanú usmiatym sprievodcom.
En: He turned around and saw a small group of tourists accompanied by a smiling guide.

Sk: “Môj mladý priateľ,” povedal sprievodca k Jankovi, “Táto socha mala už veľa poslucháčov, ale žiaden taký horlivý ako ty.”
En: “My young friend,” the guide said to Janko, “This statue has had many listeners, but none as enthusiastic as you.”

Sk: Janko zčervenal, ale rýchlo si uvedomil, akú zábavu práve poskytol.
En: Janko blushed, but quickly realized the amusement he had just provided.

Sk: Chvíľu tam stál a pozeral, ako sa turistická skupina pomaly vzdialuje, a potom sa zasmial sám sebe.
En: He stood there for a while, watching the tourist group slowly depart, and then laughed at himself.

Sk: Pochopil, že jeho chyba bola neškodná a vlastne aj celkom rozkošná.
En: He understood that his mistake was harmless and actually quite charming.

Sk: Nakoniec Janko pokračoval vo svojej ceste po hrade, pričom si občas o niečom zabĺkol na vlastný účet.
En: Finally, Janko continued his journey through the castle, occasionally amusing himself.

Sk: Užil si pohľad na mesto z hradných múrov a keď sa stmievalo, sľúbil si, že si to celé naplno užije aj nabudúce.
En: He enjoyed the view of the city from the castle walls, and as it was getting dark, he promised himself that he would fully enjoy it all next time.

Sk: Spokojný a plný nových zážitkov sa Janko pomaly vracal domov.
En: Satisfied and full of new experiences, Janko slowly made his way back home.

Sk: A aj keď sa s nikým z kamenných strážcov nedohovoril, zobral si od nich aspoň jedno cenné ponaučenie.
En: And even though he didn’t speak to any of the stone guards, he took away at least one valuable lesson from them.

Sk: Ľudská spoločnosť má predsa len svoje výhody, hoci niekedy stačí len dobrý príbeh, aby spravil deň výnimočným.
En: Human society does have its advantages, although sometimes just a good story is enough to make the day extraordinary.

Sk: Janko sa usmieval, keď už z hradu odchádzal, presvedčený, že sa bude tejto historky dlho s radosťou spomínať.
En: Janko smiled as he left the castle, convinced that he would fondly remember this story for a long time.

Vocabulary Words:
odraz : reflection
vznešený : majestic
premýšľať : pondering
posúdené : assessed
nehybný : motionless
zábava : amusement
rozkošná : charming
cenné : valuable
výhody : advantages
výnimočný : extraordinary
zčervenal : blushed
nádvorie : courtyard
čestný : honorable
užíval si : enjoyed
pohľad : gaze
tajomný : mysterious
prísny : solemn
spokojný : satisfied
odchod : departure
sľúbil : promised
prísny : stern
krajinu : landscape
oboznámené : acquainted
uvedomil si : realized
prebíjať sa : traversing
ticho : silence
strážil : patrolled
s radosťou : fondly
strážcovia : guards
historka : episode