Comical Mix-up at the Village Market

In this episode, we'll spin the delightful tale of Rhys and Eira, whose swapped shopping lists lead to laughter and a lighthearted lesson in a charming Welsh village.

Cy: Un diwrnod braf yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, gwelwyd Rhys yn cerdded yn hapus i'r farchnad pentref gyda'i restr siopa yn ei law.
En: One fine day in Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, Rhys was seen happily walking to the village market with his shopping list in hand.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod prysur, a phawb yn y pentref yn barod i siopa ac i weld ffrindiau.
En: It was a busy day, and everyone in the village was ready to shop and see friends.

Cy: Eira, merch ifanc sy'n byw'r pentref, oedd hefyd yn y farchnad.
En: Eira, a young girl living in the village, was also at the market.

Cy: Roedd hi'n enwog am ei theisennau blasus a'i chwaer efo mêl pur.
En: She was famous for her tasty cakes and her sister with pure honey.

Cy: Eira oedd â'r fwriad i brynu cynhwysion ar gyfer ei theisenau nesaf.
En: Eira intended to buy ingredients for her next cakes.

Cy: Cymysgodd Rhys a Eira eu rhestrau siopa yn ddamweiniol wrth siarad â'i gilydd, yn hel straeon am y tywydd a'r pentref.
En: Rhys and Eira accidentally mixed up their shopping lists while talking to each other, exchanging stories about the weather and the village.

Cy: Rhys, heb sylwi, aeth â rhestr Eira ac aeth i siopa.
En: Without noticing, Rhys took Eira's list and went shopping.

Cy: Yn y siop groser, dechreuodd Rhys sylwi ar rywbeth anghyfarwydd.
En: In the grocery store, Rhys began to notice something unfamiliar.

Cy: "Pam mae 'blawd ceirch' a 'powdr pobi' ar fy rhestr?
En: "Why are 'deer flour' and 'baking powder' on my list?"

Cy: " meddyliodd Rhys, gan edrych ar y rhestr yn ddryslyd.
En: Rhys thought, looking at the list in confusion.

Cy: "Dwi'n cofio ysgrifennu 'bara' a 'llaeth'!
En: "I remember writing 'bread' and 'milk'!"

Cy: "Eira, yr un mor ddryslyd, edrychodd ar ei rhestr hi.
En: Equally confused, Eira looked at her list.

Cy: "Picls?
En: "Pickles?

Cy: Caws caled?
En: Hard cheese?"

Cy: " siaradodd hi â'i hunan.
En: she muttered to herself.

Cy: "Dwi byth yn coginio gyda'r rhain!
En: "I never cook with these!"

Cy: "Ar ôl prynu pethau o'r farchnad, dychwelodd Rhys a Eira adref a dechreuodd geisio coginio gyda'r cynhwysion anghywir.
En: After buying things from the market, Rhys and Eira returned home and began to try to cook with the wrong ingredients.

Cy: Dyna pryd y sylweddolodd y ddau eu camgymeriad.
En: That's when the two realized their mistake.

Cy: Penderfynodd Rhys fynd yn ôl i'r farchnad i chwilio am Eira.
En: Rhys decided to return to the market to look for Eira.

Cy: Pan welodd hi, roedd Eira yn ceisio siarad â'r greengrocer am ryseitiau gyda picls.
En: When he saw her, Eira was trying to talk to the greengrocer about recipes with pickles.

Cy: Rhys a Eira yn chwerthin wrth iddynt sylweddoli beth oedd wedi digwydd.
En: Rhys and Eira laughed as they realized what had happened.

Cy: Gyda chwerthin mawr, cyfnewidion nhw'r rhestrau siopa a phrynu'r pethau cywir.
En: With great laughter, they exchanged their shopping lists and bought the correct items.

Cy: Rhys wedi dysgu pwysigrwydd cadw ei restr ei hun, ac Eira wedi cael stori ddoniol i'w hadrodd wrth bobi ei theisennau.
En: Rhys had learned the importance of keeping his own list, while Eira had a funny story to tell while baking her cakes.

Cy: O'r diwrnod hwnnw ymlaen, pob amser yn edrych ar eu rhestrau ddwywaith cyn siopa, ac am byth yn chwerthin pan fyddant yn pasio ei gilydd yn y pentref.
En: From that day on, they always looked at their lists twice before shopping and forever laughed as they passed each other in the village.

Cy: A dyna sut ddaeth diwrnod cyffredin ym mhentref Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch i ben gyda gwên a stori dda i'w adrodd wrth y tân yn yr hwyr.
En: And that's how an ordinary day in the village of Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch ended with a smile and a good story to tell by the fire in the evening.