Fog, Sheep, and Laughter: A Snowdonia Quest

In this episode, we'll follow Rhys and Eleri on an amusing and fog-filled hiking misadventure in the mystical mountains of Snowdonia.

Cy: Un diwrnod oer a niwlog ym Mharc Cenedlaethol Eryri, roedd Rhys a Eleri yn barod am antur.
En: One cold and misty day in Snowdonia National Park, Rhys and Eleri were ready for adventure.

Cy: Roeddent wedi penderfynu mynd ar daith gerdded heriol ar hyd y llwybrau serth, yn chwilio am yr olygfa orau o gopaon y mynyddoedd.
En: They had decided to embark on a challenging hiking trip along steep paths, searching for the best views from the mountaintops.

Cy: Wrth iddyn nhw ddechrau, roedd y niwl yn trwchus ac yn cuddio popeth o'u cwmpas.
En: As they began, the fog was thick, concealing everything around them.

Cy: Roedd Eleri yn cerdded ychydig gamau y tu ôl i Rhys, ei chlywed yn chwerthin ac yn siarad â'i hun.
En: Eleri was walking a few steps behind Rhys, hearing him laughing and talking to himself.

Cy: Ond, ar un adeg, collodd Rhys olwg ar Eleri yn llwyr.
En: But at one point, Rhys completely lost sight of Eleri.

Cy: "Lle est ti, Eleri?
En: "Where are you, Eleri?"

Cy: " galwodd Rhys, ond dim ond sŵn y gwynt y clywodd yn ôl.
En: called Rhys, but all he heard in response was the sound of the wind.

Cy: Roedd wedi crwydro ychydig ymhellach a dechrau poeni pan welodd, yng nghanol y niwl, beth oedd yn ymddangos fel silwét Eleri yn sefyll yn sownd.
En: He had wandered a bit further and started to worry when he saw, in the midst of the fog, what appeared to be Eleri's silhouette standing still.

Cy: "Eleri, deffro!
En: "Eleri, wake up!

Cy: Dyma ni, yn y canol o rhywbeth mawr!
En: Here we are, in the middle of something big!"

Cy: " gwaeddodd Rhys wrth redeg tuag at y ffigur.
En: shouted Rhys as he ran toward the figure.

Cy: Ond wrth gyrraedd, dechreuodd Rhys chwerthin yn uchel.
En: But upon reaching it, Rhys began to laugh out loud.

Cy: Nid Eleri oedd yno o gwbl, ond dafad fawr, wyn a dawel yn bwyta ei glaswellt yn ddi-boen.
En: It wasn't Eleri at all, but a large, white, and quiet sheep peacefully eating its grass.

Cy: Roedd y niwl wedi twyllo llygaid Rhys.
En: The fog had deceived Rhys's eyes.

Cy: Yn fuan wedi hynny, daeth llais Eleri trwy'r niwl.
En: Soon after that, Eleri's voice came through the fog.

Cy: "Rhys, beth sy'n digwydd?
En: "Rhys, what's going on?

Cy: Pam wyt ti'n chwerthin?
En: Why are you laughing?"

Cy: " Galwodd Rhys yn ôl ati, gan egluro ei gamgymeriad doniol.
En: Rhys called back to her, explaining his amusing mistake.

Cy: Yn y diwedd, daeth y ddaear clir, a darganfyddodd Rhys a Eleri eu gilydd unwaith eto.
En: Finally, the earth cleared, and Rhys and Eleri found each other once again.

Cy: Wedi chwerthin am yr hyn oedd wedi digwydd, aethant ymlaen gyda'u taith, gan fwynhau'r harddwch cudd o Eryri.
En: After laughing at what had happened, they continued on their journey, enjoying the hidden beauty of Snowdonia.

Cy: Unwaith eto, roedd y mynyddoedd wedi rhoi stori i Rhys a Eleri fyddai'n parhau i'w chwerthin am flynyddoedd i ddod.
En: Once again, the mountains had provided Rhys and Eleri with a story that would continue to make them laugh for years to come.