Rhiannon’s Delight: A Saturday Morning at Cardiff Market

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Rhiannon cerddodd drwy’r dorf yn y Farchnad Caerdydd.
En: Rhiannon walked through the crowd at Cardiff Market.

Cy: Roedd hi’n fore Sadwrn prysur.
En: It was a busy Saturday morning.

Cy: Roedd y dref yn fywiog, a’r awel o’r môr yn ffres.
En: The town was lively, and the breeze from the sea was fresh.

Cy: Rhiannon oedd yn hoff o siopa.
En: Rhiannon was fond of shopping.

Cy: Roedd hi’n chwilio am gynnyrch ffres a chacennau Cymreig traddodiadol.
En: She was looking for fresh produce and traditional Welsh cakes.

Cy: Dechreuodd hi gyda’r stondin ffrwythau.
En: She started with the fruit stall.

Cy: “Bore da!
En: “Good morning!”

Cy: ” meddai hi wrth y gwerthwr.
En: she said to the vendor.

Cy: Prynoudd hi afalau, bananas a llus.
En: She bought apples, bananas, and blueberries.

Cy: Roedd y lliwiau yn brydferth.
En: The colors were beautiful.

Cy: Yna, aeth hi at stondin y llysiau.
En: Then, she went to the vegetable stall.

Cy: Roedd amrywiaeth o lysiau gwyrdd.
En: There was a variety of green vegetables.

Cy: “Bore da, Rhiannon!
En: “Good morning, Rhiannon!”

Cy: ” meddai’r gwerthwr.
En: said the vendor.

Cy: Roeddent yn adnabod ei gilydd o’r tro diwethaf.
En: They knew each other from the last time.

Cy: Prynodd hi datws, moron, ac ychydig o bresych.
En: She bought potatoes, carrots, and some cabbage.

Cy: Gyda’i harian, roedd hi’n chwilio am ei hoff gacennau.
En: With her money, she was searching for her favorite cakes.

Cy: Roedd arogl melys yn ei harwain tuag at stondin fach yn y gornel.
En: A sweet smell led her to a small stall in the corner.

Cy: Roedd cacennau Cymreig i’w gweld.
En: Welsh cakes were in sight.

Cy: Blasus a ffres.
En: Tasty and fresh.

Cy: Roedd y stondin yn boblogaidd.
En: The stall was popular.

Cy: Rhiannon amyneddgar.
En: Rhiannon was patient.

Cy: Yn y diwedd, gweld stondin wag.
En: In the end, she saw an empty stall.

Cy: “Cacennau Cymreig, os gwelwch yn dda,” dywedodd Rhiannon.
En: “Welsh cakes, please,” said Rhiannon.

Cy: Cododd hi bwysau cacennau a phyffrodd y bobl eraill.
En: She picked up a pound’s worth of cakes and nudged past the others.

Cy: Roedd y cacennau yn berffaith.
En: The cakes were perfect.

Cy: Heblaw llenwi ei phoced gyda chacennau, roedd hi’n deimlo’n llawn hapusrwydd a balchder.
En: Besides filling her pocket with cakes, she felt full of happiness and pride.

Cy: Gyda’i phryniannau yn ei bag, a’i chalon yn ysgafn, aeth hi tua chartref.
En: With her purchases in her bag and her heart light, she headed home.

Cy: Roedd y dydd yn berffaith.
En: The day was perfect.

Cy: Roedd Rhiannon wedi cael popeth roedd ei hangen arni.
En: Rhiannon had gotten everything she needed.

Cy: Wrth gerdded tuag adref, roedd hi’n fyfyrio ar y drefn a phrysurdeb y farchnad.
En: As she walked home, she reflected on the order and bustle of the market.

Cy: Byddai’r blynyddoedd yn newid, ond byddai’r profiad byth yn hynod.
En: Years might change, but the experience would always be special.

Cy: Roedd hi’n hoffi cerdded trwy’r dorf, yn gweld yr un wynebau cyfeillgar ac yn prynu’r un pethau blasus.
En: She liked walking through the crowd, seeing the same friendly faces, and buying the same delicious things.

Cy: Roedd rhaid iddi ddychwelyd i’r farchnad y Sadwrn nesaf.
En: She had to return to the market the next Saturday.

Cy: Roedd hi’n barod i ail-gyflwyno’r straeon o’r farchnad drwodd a thrwodd.
En: She was ready to relive the market stories again and again.

Cy: Ac felly, byddai’r dyddiau braf hyn yn parhau.
En: And so, these fine days would continue.

Cy: Roedd Rhiannon yn falch ac yn fodlon.
En: Rhiannon was happy and content.

Vocabulary Words:
dorf : crowd
farchnad : market
bore : morning
awel : breeze
hoff : fond
siopa : shopping
cynnyrch : produce
ffrwythau : fruit
gwerthwr : vendor
prydferth : beautiful
llysiau : vegetable
amrywiaeth : variety
gwyrdd : green
cyfeillgar : friendly
chwilio : searching
hoff : favorite
melys : sweet
arogl : smell
gornel : corner
boblogaidd : popular
amyneddgar : patient
wag : empty
pwys : pound
phyffro : nudge
hapusrwydd : happy
balchder : pride
ysgafn : light
myfyrio : reflect
trefn : order
prysurdeb : bustle