Gwen’s Snowdonia Triumph: Sustainable Resilience After the Storm

In this episode, we'll explore how Gwen led her eco-friendly community through a fierce storm, demonstrating the power of renewable energy and community spirit in the heart of Snowdonia National Park.

Cy: Ymhell i ffwrdd, lle mae'r mynyddoedd yn cyrraedd y cymylau a'r dŵr yn llifo'n glir, mae'r Parc Cenedlaethol Eryri.
En: Far away, where the mountains reach the clouds and the water flows clear, lies the Snowdonia National Park.

Cy: Yn y llecyn hardd hwn, mae cymuned fach yn byw mewn cromenni cyfeillgar i'r amgylchedd.
En: In this beautiful place, a small community lives in eco-friendly domes.

Cy: Ar waelod Mynydd Snowdon, mae'r cromenni'n disgleirio yn yr haul.
En: At the base of Mount Snowdon, the domes glisten in the sun.

Cy: Mae'r bobl sy'n byw yma'n defnyddio egni o'r gwynt a'r haul.
En: The people who live here use energy from the wind and the sun.

Cy: Gwen yw un o'r bobl hyn.
En: Gwen is one of these people.

Cy: Mae hi'n brifo'r ddaear ac yn cadw'r planhigion yn iach.
En: She cares for the earth and keeps the plants healthy.

Cy: Un diwrnod, roedd storm fawr.
En: One day, there was a big storm.

Cy: Cafodd y coed eu chwythu a'r dŵr yn codi'n uchel.
En: The trees were blown down, and the water rose high.

Cy: Roedd pawb yn bryderus.
En: Everyone was worried.

Cy: Roedd angen i Gwen ddefnyddio ei gwybodaeth i helpu'r gymuned.
En: Gwen needed to use her knowledge to help the community.

Cy: Roedd rhaid iddi wirio'r systemau egni.
En: She had to check the energy systems.

Cy: Gwen aeth i'r cromenni pŵer.
En: Gwen went to the power domes.

Cy: Roedd rhaid iddi drwsio'r paneli solar.
En: She had to fix the solar panels.

Cy: Roedd hi hefyd yn gorfod sicrhau fod y tyrbinau gwynt yn gweithio'n iawn.
En: She also needed to make sure that the wind turbines were working properly.

Cy: Gyda chymorth ei ffrindiau, fe wnaethant sicrhau fod popeth yn gweithredu'n effeithlon.
En: With the help of her friends, they ensured everything was functioning efficiently.

Cy: Ar ôl y storm, roedd y cymuned yn ddiogel.
En: After the storm, the community was safe.

Cy: Roedd yr egni'n cael ei harneisio eto o'r natur.
En: The energy was harnessed again from nature.

Cy: Roedd pawb yn diolch i Gwen a'i waith caled.
En: Everyone thanked Gwen and her hard work.

Cy: Dollodd y ddaear ac roedd y cromenni'n byw yn sobrannu.
En: The earth settled, and the domes continued to thrive.

Cy: Wrth i ddyddiau basio, parhaodd Gwen a'r cymuned i weithio, gan ddefnyddio y llwybrau naturiol i wneud y bywydau'n well.
En: As days passed, Gwen and the community kept working, using natural pathways to improve their lives.

Cy: Roedd y storm wedi dangos pa mor bwysig yw cydweithio a gofalu am y blaned.
En: The storm had shown how important it is to collaborate and care for the planet.

Cy: Ac felly, yn yr Eryri, roedd Gwen a'i chymuned yn parhau i ffynnu, gan ddysgu o bob her a phrofiad.
En: And so, in Snowdonia, Gwen and her community continued to flourish, learning from every challenge and experience.

Cy: Wedi hynny, roedd Gwen yn sefyll ar ben Mynydd Snowdon, yn edrych ar ei chymuned, yn gwybod bod y dyfodol yn llachar ac yn wyrdd.
En: Afterwards, Gwen stood on the summit of Mount Snowdon, looking at her community, knowing that the future was bright and green.

Cy: Y diwedd.
En: The end.