Sheep Storm: A Parade Day to Remember

explore how two friends and a flock of mischievous sheep turn a parade into an unexpected adventure in Llanfairpwllgwyngyll.

Cy: Roedd yr awel yn chwythu'n fwyn trwy strydoedd Llanfairpwllgwyngyllgoger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.
En: The wind was blowing gently through the streets of Llanfairpwllgwyngyllgoger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Cy: Ym mhlas Elin, roedd heddwch, ond nid am hir.
En: In Elin's heart, there was peace, but not for long.

Cy: Roedd Elin a'i ffrind Rhys wedi cael swydd bwysig ar ddiwrnod y parêd mawr - gofalu am y praidd defaid.
En: Elin and her friend Rhys had gotten an important job on the big parade day - taking care of the flock of sheep.

Cy: "Eleni, bydd hwn yn wahanol," meddai Rhys wrth Elin, "diwrnod cofiadwy i bawb.
En: "This year, this will be different," Rhys said to Elin, "a memorable day for everyone."

Cy: "Ond nid oedd Elin yn gwybod faint o wir y byddai yn ei eiriau.
En: But Elin didn’t know how true his words would be.

Cy: Wrth iddi gamu at y giât lle roedd y defaid yn pori, gwelodd Elin fod clo wedi rhyddhau.
En: As she approached the gate where the sheep were grazing, Elin realized that a fence had been released.

Cy: Cyn iddi allu gweiddi am gymorth, roedd y defaid yn rhedeg fel tonnau gwyllt tuag at y stryd.
En: Before she could shout for help, the sheep ran like wild waves towards the street.

Cy: "Torrwyd y garreg!
En: "The stone broke!"

Cy: " gwaeddodd Elin, wrth i Rhys redeg ati, "Mae'n rhaid i ni arbed y dydd!
En: Elin shouted, as Rhys ran towards her, "We must save the day!"

Cy: "Yn y stryd, roedd y band pres yn chwarae a'r dorf yn canu.
En: In the street, the brass band was playing and the crowd was singing.

Cy: Doedd neb yn sylweddoli'r storm a oedd ar fin taro.
En: No one noticed the storm that was about to hit.

Cy: Yna, gyda thanc o droedion bach, daeth y defaid, a dechreuodd yr anhrefn.
En: Then, with a clang of little feet, the sheep came, and the chaos began.

Cy: Elin a Rhys yn awr yn hollol benderfynol, rhoddodd gilydd edrych o synnwyr.
En: Elin and Rhys, now completely determined, gave each other a look of understanding.

Cy: Maent yn gwybod eu bod yn rhaid gweithredu.
En: They knew they had to act.

Cy: Elin a Rhys yn cymryd pob un ohonynt hobïau sgwâr - Elin yn dechrau o'r gogledd a Rhys o'r de.
En: Elin and Rhys took on each of their square responsibilities - Elin starting from the north and Rhys from the south.

Cy: Gyda chymorth y gymuned, a dadorchuddio sgiliau anghyffredin Elin i gyfathrebu â'r anifeiliaid, dyma'r defaid yn dechrau mynd yn ôl i gyfeiriad y cae.
En: With the help of the community, and uncovering Elin's extraordinary skills to communicate with the animals, the sheep began to head back in the direction of the field.

Cy: Yn y diwedd, roedd y praidd yn ôl yn eu cae, a'r parêd yn parhau heb neb y doethach.
En: In the end, the flock was back in their field, and the parade continued without any wiser.

Cy: Roedd Elin a Rhys wedi cael antur bythgofiadwy, ond roeddent yn dal yn dawel am y digwyddiad.
En: Elin and Rhys had had an unforgettable adventure, but they were still quiet about the incident.

Cy: "Rydym wedi gwneud yn dda," meddai Elin â gwên, yn ysgwyd llaw Rhys.
En: "We have done well," said Elin with a smile, shaking Rhys's hand.

Cy: Ac roedd yn wir.
En: And it was true.

Cy: Roeddent wedi achub y dydd mewn ffordd nad oedd unrhyw un yn ei ddisgwyl.
En: They had saved the day in a way that no one expected.

Cy: Roedd yr heddwch wedi dychwelyd i Llanfairpwllgwyngyllgoger­ych­wyrn­drobwll­llantysilio­gogogoch, a roedd ymddiriedaeth newydd wedi ei ffurfio rhwng dau ffrind a'u cymuned.
En: Peace had returned to Llanfairpwllgwyngyllgoger­ych­wyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, and a new trust had been formed between two friends and their community.