Lost and Found: Laughter in Snowdonia

explore the laughter-filled mishaps of a nature walk gone hilariously awry

Cy: Ar un diwrnod hyfryd o wanwyn, pan oedd yr awyr yn las a'r haul yn disgleirio yn uchel yn y nefoedd, roedd Rhys a Eira yn penderfynu mynd am dro yn hardd Parc Cenedlaethol Eryri.
En: On a lovely spring day, when the sky was blue and the sun shone brightly in the high heavens, Rhys and Eira decided to go for a walk in the beautiful Snowdonia National Park.

Cy: Roedd Eira yn caru natur, a Rhys, yn caru treulio amser gyda'i ffrind gorau.
En: Eira loved nature, and Rhys loved spending time with his best friend.

Cy: Wrth iddyn nhw gerdded drwy'r bryniau gwyrdd a'r blodau gwyllt lliwgar, clywodd Rhys lais Eira yn galw o bell.
En: As they walked through the green hills and colorful wildflowers, Rhys heard Eira's voice calling from afar.

Cy: "Rhys!
En: "Rhys!

Cy: Rhys!
En: Rhys!"

Cy: " meddai'r llais.
En: the voice said.

Cy: Ond wrth edrych o gwmpas, doedd Rhys ddim yn gallu gweld Eira yn unman.
En: But as he looked around, Rhys couldn't see Eira anywhere.

Cy: Gyda phryder yn ei galon, dilynodd Rhys y llais hyd at ben bryn lle gwelodd oen bach yn pori yn dawel.
En: With worry in his heart, Rhys followed the voice to the top of a hill where he saw a little lamb grazing quietly.

Cy: Yn ddigywilydd, roedd Rhys wedi camgymryd yr oen am Eira!
En: To his embarrassment, Rhys had mistaken the lamb for Eira!

Cy: Nes at yr oen aeth, a dechreuodd sgwrs.
En: He approached the lamb and started a conversation.

Cy: "Eira, ble est ti'n cuddio?
En: "Eira, where have you been hiding?

Cy: Mae'n bryd inni fynd yn ôl," siaradodd at y defaid gyda gwên.
En: It's time for us to go back," he spoke to the sheep with a smile.

Cy: Yr oen, gyda'i lygaid mawr a'i gôt fwfflyd, edrychodd ar Rhys yn ddiniwed ac yn unig aberthodd me-e-e wrth ymateb.
En: The lamb, with its big eyes and fluffy coat, looked at Rhys innocently and only bleated in response.

Cy: Sylweddolodd Rhys ei gamgymeriad a dechreuodd chwerthin yn uchel.
En: Rhys realized his mistake and started to laugh out loud.

Cy: "Wel, mae gen ti'r un lliw gwyn â Eira," meddai wrtho'i hun.
En: "Well, you have the same white color as Eira," he said to himself.

Cy: Yn y cyfamser, roedd Eira wedi dychwelyd i'r man cychwyn wedi iddi sylwi nad oedd Rhys yn ei dilyn.
En: Meanwhile, Eira had returned to the starting point and noticed that Rhys wasn't following her.

Cy: Wrth i Rhys gyrraedd y man cychwyn, gwelodd Eira yn sefyll yno gyda gwên fawr.
En: As Rhys reached the starting point, he saw Eira standing there with a big smile.

Cy: "Roeddwn i ar goll yn y bryniau," esboniodd Rhys gan ddweud stori'r oen bach doniol.
En: "I was lost in the hills," Rhys explained, telling the funny story of the little lamb.

Cy: Eira laughed yn galonog, a dyma sut ddaeth eu antur yn Eryri i ben, nid gyda achub arwrol, ond gyda chwerthin dros gamgymeriad hwyliog.
En: Eira laughed heartily, and this is how their adventure in Snowdonia came to an end, not with heroic rescue, but with laughter over a lighthearted mistake.

Cy: A chyda'r haul yn gosod dros y mynyddoedd, cerddodd Rhys ac Eira yn ôl i'r pentref efo straeon i'w hadrodd am eu diwrnod hyfryd a'r sgwrs annisgwyl gyda'r oen yn y bryniau hudolus o Eryri.
En: With the sun setting over the mountains, Rhys and Eira walked back to the village with stories to tell about their lovely day and the unexpected conversation with the lamb in the magical hills of Snowdonia.