Salted Mischief at Conwy’s Bake-Off

In this episode, we'll unravel the sweetness of camaraderie and the salty twists of competition at the Welsh Conwy Castle bake-off.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod heulog yng Nghonwy, lle roedd castell hynafol y dref yn sefyll yn falch uwchben y môr disglair.
En: It was a sunny day in Conwy, where the ancient castle of the town proudly stood above the sparkling sea.

Cy: Bob blwyddyn, cynhelid cystadleuaeth pobi Cymreig yno, a dyma oedd y dydd y byddai enwau megis Rhys, Eleri a Dafydd yn dod yn chwedlau yn y byd pobi.
En: Every year, a Welsh baking competition was held there, and this was the day when names like Rhys, Eleri, and Dafydd would become legends in the baking world.

Cy: Rhys oedd y pobydd ifanc sy'n caru chwarae gyda ryseitiau traddodiadol.
En: Rhys was the young baker who loved playing with traditional recipes.

Cy: Eleri, merch garedig gyda gwên sy'n goleuo'r ystafell, oedd yn cynnig ei help i bawe pawb.
En: Eleri, a kind-hearted girl with a smile that lit up the room, offered her help to everyone.

Cy: A Dafydd, y beirniad llym oedd â phrofiad mawr mewn bara brith, oedd yn edrych ymlaen i flasu'r holl gynnyrch.
En: And Dafydd, the harsh critic with great experience in bara brith, looked forward to tasting all the products.

Cy: Wrth i'r gystadleuaeth ddechrau, roedd pawb yn cyffroi.
En: As the competition began, everyone was excited.

Cy: Rhys, yn ysu i ennill, dechreuodd bobi heb sylwi ei fod wedi cymysgu'r cynhwysion anghywir.
En: Rhys, eager to win, started baking without noticing that he had mixed the wrong ingredients.

Cy: Yn y rhuthr, cymerodd y pot o halen yn lle'r siwgr ac ychwanegodd at ei fara brith.
En: In a rush, he swapped the pot of sugar for salt and added it to his bara brith.

Cy: Mae awel dda yn llifo drwy'r castell wrth i bawb bobi'n galed.
En: A good breeze flowed through the castle as everyone baked hard.

Cy: Ond, fel tynged ei fod, nid oedd hi'n hir cyn i bawb arogli rhywbeth drwy'r awel; nid arogl melys bara brith, ond arogl llym ac annisgwyl.
En: But, as fate would have it, it wasn't long before everyone noticed something through the breeze; not the sweet smell of bara brith, but a sharp and unexpected smell.

Cy: Eleri, a oedd yn bobi wrth ochr Rhys, sylwodd y cyntaf.
En: Eleri, who was baking alongside Rhys, noticed it first.

Cy: Rhys bach, mae rhywbeth wedi mynd o chwith gyda dy fara,
En: Rhys dear, something has gone wrong with your bread,

Cy: meddai mewn synod.
En: she said in surprise.

Cy: Dafydd, wedi dod atynt i flasu, brysur ymestyn ei llaw a'i fyd a chroen.
En: Dafydd, as he approached to taste, quickly extended his hand and bit into the bread.

Cy: Gwên fawr oedd ar ei wyneb wrth iddo dorri darn o'r bara. Ond wrth ei flasu, roedd ei wyneb wedi newid yn llwyr.
En: A big smile was on his face as he took a piece of the bread. But as he tasted it, his face changed completely.

Cy: Mae hyn yn chwerwfelys! Beth ddigwyddodd?
En: This is terrible! What happened?

Cy: Rhys, wedi sylweddoli'r gamgymeriad, oedd yn reddf.
En: Rhys, realizing the mistake, was embarrassed.

Cy: Ond yn hytrach na chael siomiant, roedd pawb yn dechrau chwerthin.
En: But instead of disappointment, everyone started to laugh.

Cy: Mae hi'n amlwg bod Rhys wedi gwneud camgymeriad doniol iawn.
En: It's clear that Rhys had made a very funny mistake.

Cy: Yn wyneb y diffyg, mae Rhys yn teimlo gofid.
En: Faced with the failure, Rhys feels worried.

Cy: Ond mae Eleri'n siarad â Rhys yn garedig, gan ddangos iddo nad yw'n ddiwedd y byd.
En: But Eleri speaks kindly to Rhys, showing him that it's not the end of the world.

Cy: Gwell lwc y tro nesaf,
En: Better luck next time,

Cy: meddai Eleri gyda gwên.
En: she said with a smile.

Cy: Wrth i'r dydd ddirwyn i ben, dyfarnwyd gwobrau.
En: As the day drew to a close, awards were given.

Cy: Nid oedd Rhys wedi ennill y gystadleuaeth, ond roedd wedi ennill rhywbeth mwy gwerthfawr: cyfeillgarwch ac ysbryd cymunedol.
En: Rhys hadn't won the competition, but he had won something more valuable: friendship and community spirit.

Cy: Ac o hynny ymlaen, bob blwyddyn yn y gystadleuaeth bobi yng Nghastell Conwy, byddai stori 'bara brith hallt Rhys' yn cael ei hadrodd, gan sbarduno mwy o chwerthin a mwynhad am flynyddoedd i ddod.
En: And from then on, every year in the baking competition at Conwy Castle, the story of 'Rhys' salty bara brith' would be told, sparking more laughter and enjoyment for years to come.