Sheepish Blunder in Snowdonia!

In this episode, we'll discover a hilarious mix-up in the mountains, uncover the joy of friendships strengthened through laughter, and learn why Eleri will never view sheep in the same way again.

Cy: Ar fore hyfryd yn Eryri, roedd Eleri yn cerdded yn llawen drwy'r mynyddoedd efo ei ffrindiau, Dylan a Rhys.
En: On a lovely morning in Snowdonia, Eleri was walking happily through the mountains with her friends, Dylan and Rhys.

Cy: Roedd yr awyr yn las a'r heulwen yn disgleirio'n braf dros y copaon serth.
En: The sky was blue and the sunshine was shining beautifully over the steep peaks.

Cy: Roedd y tri yn anturwyr brwd ac yn mwynhau pob munud o'u cerdded yn y parc cenedlaethol prydferth.
En: The three were avid adventurers and enjoyed every moment of their walk in the beautiful national park.

Cy: Wrth iddynt gerdded, siaradent am yr holl chwedlau a'r straeon o amgylch yr ardal.
En: As they walked, they talked about all the tales and stories around the area.

Cy: Dylan, yn hoff o jôcs, roedd bob amser yn barod i wneud i Eleri a Rhys chwerthin.
En: Dylan, who loved jokes, was always ready to make Eleri and Rhys laugh.

Cy: Eleri, â'i llygaid glas fel cefnfor a gwên mor heulog â'r dydd, roedd yn rhyfeddu at bob peth o'i chwmpas.
En: Eleri, with her eyes as blue as the sea and a smile as bright as the day, was amazed by everything around her.

Cy: Cafodd Rhys, sy'n mwynhau natur, ddiwrnod bendigedig yn gwylio adar a swnio'r dŵr o bell.
En: Rhys, who enjoyed nature, had a wonderful day watching birds and listening to the sound of the distant water.

Cy: Ond, ar un adeg, fe gollodd Eleri golwg o Dylan wrth iddo grwydro tu ôl i gloddiau o uchel i guddio ei hun fel jôc.
En: But at one point, Eleri lost sight of Dylan as he wandered behind tall mounds to hide himself as a joke.

Cy: Yn sydyn, gwelodd Eleri siâp yn y pellter, yn edrych yn union fel Dylan gyda'i siaced law fras a'i ben gwalltog.
En: Suddenly, Eleri saw a figure in the distance, looking just like Dylan with his bulky jacket and messy head.

Cy: Heb feddwl ddwywaith, rhedodd tuag ato yn llawn cyffro, gan gweiddi, "Dylan!
En: Without thinking twice, she ran towards him excitedly, shouting, "Dylan!

Cy: Wyt ti wedi dy guddio eto?
En: Have you hidden again?"

Cy: "Ond wrth nesáu, deallodd Eleri nad Dylan oedd hi ond dafad wen, lân sy'n pori mewn tawelwch, yn synnu at y ferch ifanc sy'n ei galw hi.
En: But as she approached, Eleri realized it wasn't Dylan but a clean white sheep grazing peacefully, surprising the young girl who called out to it.

Cy: Sylweddolodd Eleri ei chamgymeriad a dechreuodd chwerthin yn uchel iawn.
En: Eleri realized her mistake and started laughing very loudly.

Cy: Roedd wedi drysu'r dafad tlawd gyda Dylan yn llwyr.
En: She had mistaken the poor sheep for Dylan entirely.

Cy: Ychydig funudau'n ddiweddarach, daeth Dylan a Rhys o gwmpas y gornel, yn chwerthin wrth i Eleri adrodd stori ei chamgymeriad.
En: A few minutes later, Dylan and Rhys came around the corner, laughing as Eleri recounted the story of her mistake.

Cy: "Doeddwn i erioed wedi meddwl y gallai rhywun gymysgu fi gyda dafad," meddai Dylan, gan wneud wynebau doniol, gan wneud i Eleri a Rhys chwerthin hyd yn oed yn fwy.
En: "I never thought someone could confuse me with a sheep," said Dylan, making funny faces, making Eleri and Rhys laugh even more.

Cy: Trwy weddill y dydd, ailddefnyddiodd y tri'r digwyddiad fel jôc, gan ddangos cysylltiad cryf rhyngddynt a'u gallu i chwerthin ar eu hunain.
En: Throughout the rest of the day, the three friends used the incident as a joke, showing a strong connection between them and their ability to laugh at themselves.

Cy: Wrth i haul fachlud dros Eryri, roedd Dylan yn ffugio sŵn y dafad bob tro ag y gwnai Eleri gamgymeriad, gan ychwanegu hwyl a sbri i'w pethe drwy'r amser.
En: As the sun set over Snowdonia, Dylan would mimic the sound of the sheep every time Eleri made a mistake, adding fun and joy to their adventures.

Cy: Yn y diwedd, aeth y tri ffrind adref â chof am antur ddoniol a phrydferth yn llawn cariad a chwerthin.
En: In the end, the three friends went home with fond memories of a comical and beautiful adventure filled with love and laughter.

Cy: Roedd y diwrnod wedi dod â nhw'n nes at ei gilydd a rhoi storiau i'w hadrodd am flynyddoedd i ddod.
En: The day had brought them closer together and provided stories to tell for years to come.

Cy: Roedd Eleri erioed yn edrych ar ddafad yr un modd eto.
En: Eleri never looked at a sheep the same way again.