Sheep Mix-Up at the Castle Fest!

explore the hilarity of a mistaken identity tale set against the backdrop of a vibrant Welsh heritage festival

Cy: Roedd awel ffres yn chwythu dros y glaswellt wrth iddynt gerdded tuag at Gastell Conwy, lle roedd yr ŵyl leol yn digwydd.
En: A fresh breeze blew through the grass as they walked towards Conwy Castle, where the local festival was happening.

Cy: Roedd Dylan, Cerys ac Eleri yn wrth eu boddau gyda'r syniad o fwynhau'r diwrnod gyda'i gilydd.
En: Dylan, Cerys, and Eleri were thrilled with the idea of enjoying the day together.

Cy: Dylan oedd yr anturiaethwr, y digrifwr o'r tri, a Cerys oedd yr un creadigol, tra bod Eleri'n caru natur a hanes.
En: Dylan was the adventurer and the joker of the three, Cerys was the creative one, while Eleri loved nature and history.

Cy: Ar y diwrnod hwnnw, roedd yr ŵyl yn llawn hwyl a sbri, lle roedd pobl yn gwisgo fel cymeriadau o hanes Cymru.
En: On that day, the festival was full of fun and excitement, with people dressed as characters from Welsh history.

Cy: Fel rhan o'r dathliadau, roedd Cerys wedi penderfynu gwisgo mewn gwisg defaid, oedd wedi ei gwneud gyda gofal mawr ganddi.
En: As part of the celebrations, Cerys had decided to dress in a sheep costume, carefully made by herself.

Cy: Tra roedd Cerys yn paratoi ei gwisg, Dylan a Eleri aethant i archwilio'r castell.
En: While Cerys prepared her costume, Dylan and Eleri went to explore the castle.

Cy: Yn y maes, roedd defaid go iawn yn pori, yn rhydd o ofid y byd.
En: In the field, real sheep were grazing, free from the worries of the world.

Cy: Dylan, oedd wedi arfer â trefn yr ŵyl ond yn dal i fod yn ddryslyd weithiau, sylwodd ar un dafad a oedd yn sefyll yn od ar ei phen ei hun.
En: Dylan, who was used to organizing the festival but still sometimes clumsy, noticed one sheep standing peculiarly alone.

Cy: O bell, roedd y dafad yn edrych yn union fel Cerys yn ei gwisg defaid! Heb feddwl ddwywaith, rhedodd Dylan tuag at y "dafad" gyda phenderfyniad, yn meddwl ei fod yn chwarae tric ar Cerys.
En: From afar, the sheep looked just like Cerys in her sheep costume! Without thinking twice, Dylan ran towards the "sheep" with determination, thinking he was playing a trick on Cerys.

Cy: "Ha! Mi ddalais ti, Cerys!" gwaeddodd, wrth iddo lamu dros y glaswellt. Ond wrth gyrraedd yn agosach, deallodd Dylan ei gamgymeriad mawr. Nid Cerys yn ei gwisg oedd hi, ond dafad go iawn!
En: "Ha! I've got you, Cerys!" he shouted as he leaped over the grass. But as he got closer, Dylan realized his big mistake. It wasn't Cerys in her costume, but a real sheep!

Cy: Eleri, oedd wedi aros yn ôl i edrych ar y golygfeydd, ddaeth i Dylan gyda chwerthin. "Dylan," meddai, "dydw i'n meddwl fod Cerys yn medru bwyta glaswellt mor awchus â hynny!"
En: Eleri, who had been waiting to see the sights, came to Dylan with laughter. "Dylan," she said, "I think Cerys can eat grass just as gracefully as that!"

Cy: Teimlo'n embaras, roedd Dylan yn chwerthin gyda hi, gan sylweddoli fod ei antur wedi dod â hiwmor annisgwyl i'r diwrnod.
En: Feeling embarrassed, Dylan laughed with her, realizing that his adventure had brought unexpected humor to the day.

Cy: Gyda phen lled isel ond gwên fawr ar ei wyneb, dychwelodd Dylan i'r dorf i chwilio am Cerys go iawn.
En: With a slightly lowered head but a big smile on his face, Dylan returned to the crowd to search for the real Cerys.

Cy: Yn olaf, fe welodd Cerys, yn chwerthin o weld yr hanes ryfedd oedd wedi digwydd iddo. "Dylan, ti'n gwybod y gwahaniaeth rhwng fi a dafad go iawn nawr?" holodd Cerys gydag smirk.
En: Finally, Cerys, laughing to see the funny story that had happened to him, exclaimed, "Dylan, do you know the difference between me and a real sheep now?"

Cy: "Ydw, ydw!" atebodd Dylan, "Mae'r defaid go iawn yn medru cnoi’n well na thi."
En: "Yes, yes!" Dylan replied, "The real sheep can chew better than you."

Cy: Roedd yr holl sefyllfa wedi dod â chwerthin a hwyl i'r ŵyl, ac roedd pawb yn mwynhau eu hamser yng nghastell hynafol Conwy.
En: The whole situation had brought laughter and fun to the festival, and everyone enjoyed their time in the ancient Conwy castle.

Cy: Roedd y camgymeriad bach wedi dod â'r tri ffrind hyd yn oed yn nes at ei gilydd, wedi'u hatgoffa o bwysigrwydd cymuned, hwyl, a'r chwerthin sy'n gallu cael ei ddod o gamgymeriadau di-niwed.
En: The little mistake had brought the three friends even closer, reminding them of the importance of community, fun, and the laughter that can come from innocent mistakes.

Cy: Wrth i'r haul osod dros y castell, gorffennodd yr ŵyl gyda stori newydd i'w hadrodd – stori am Dylan a'r "dafad" a oedd ar goll ac yn llawn chwerthin a chyfeillgarwch.
En: As the sun set over the castle, the festival ended with a new story to tell – a story about Dylan and the "sheep" that was lost and filled with laughter and friendship.

Cy: Yn y diwedd, roedd pawb yn teimlo’n ddiolchgar am ddiwrnod llawn hwyl a chof nad byddai'n cael ei anghofio am amser hir.
En: In the end, everyone felt grateful for a day full of fun and memories that would not be forgotten for a long time.