Sheepish Encounters: A Family Picnic Mix-Up

explore the whimsical mishaps and heartfelt hilarity of a family’s reunion amidst Snowdonia’s scenic backdrop

Cy: Un diwrnod braf a heulog oedd hi ym Mharc Cenedlaethol Eryri.
En: It was a beautiful and sunny day in Snowdonia National Park.

Cy: Roedd Rhys yn edrych ymlaen at ailuno â'i deulu yn y picnic blynyddol.
En: Rhys was looking forward to reuniting with his family at the annual picnic.

Cy: Eleri, ei chwaer fach, oedd gyda Rhys yn cerdded trwy'r bryniau gwyrdd, a’r awyr mor las fel llygad y dydd.
En: Eleri, his little sister, was walking with Rhys through the green hills, and the sky was as blue as the eye of the day.

Cy: Wrth groesi bryn, gwelodd Rhys beth oedd yn ymddangos fel criw o'i berthnasau o bell.
En: While crossing a hill, Rhys saw what seemed like a group of his relatives in the distance.

Cy: Roedd yn dal i gerdded tuag atynt yn gyflym gan eu galw, "Helô!
En: He was quickly walking towards them when they called, "Hello!

Cy: Dyma ni!
En: Here we are!"

Cy: "Ond pan gyrhaeddodd, yn lle wynebau cyfarwydd ei ewythrod ac anti, roedd Rhys yn sefyll ymysg praidd o ddefaid!
En: But upon reaching them, instead of familiar faces of his uncles and aunts, Rhys found himself among a herd of sheep!

Cy: Eleri oedd wedi aros ychydig tu ôl yn syllu arno, ei llaw’n gorchuddio ei cheg i rwystro'r chwerthin.
En: Eleri had been following a little behind, looking at him, her hand covering her mouth to stop herself from laughing.

Cy: "Rhys!
En: "Rhys!"

Cy: " gwaeddodd Eleri gyda gwên fawr ar ei hwyneb, "Dyna ddefaid, nid ein cefndryd!
En: exclaimed Eleri with a big smile on her face, "Those are sheep, not our relatives!"

Cy: "Camgymeriad doniol oedd e!
En: It was a funny mistake!

Cy: Roedd Rhys wedi cymysgu ei deulu â'r defaid Cymreig sy'n crwydro'r parc yn rhydd.
En: Rhys had mistaken his family for the Welsh sheep freely wandering the park.

Cy: Yn y pen draw, doedd dim niwed wedi'i wneud.
En: In the end, no harm had been done.

Cy: Chwarddodd Rhys hefyd, gan gyfaddef ei fod e wedi cael ei gamarwain gan y gwlân meddal a siapiau crwn y defaid o'r pellter.
En: Rhys also chuckled, admitting he had been mistaken by the soft wool and round shapes of the sheep from a distance.

Cy: Daeth y gwir deulu at ei gilydd o'r diwedd wrth i'r chwerthin troi'n straeon a rhannu bwyd ar lan y llyn.
En: The true family finally came together as the laughter turned into stories and sharing food by the lake.

Cy: Roedd y picnic yn llawn cariad a chwerthin, a'r stori am gamgymeriad Rhys yn troi'n chwedl deuluol fyddai'n para am flynyddoedd.
En: The picnic was full of love and laughter, and the story of Rhys's mistake turned into a family tale that would last for years.

Cy: Ddiwedd hapus a doniol i ddiwrnod anhygoel yng nghanol harddwch naturiol Eryri.
En: A happy and humorous end to an incredible day in the midst of Snowdonia's natural beauty.

Cy: Ac roedd gwers i'w dysgu gan Rhys a phawb - peidiwch byth â rhoi eich ffydd ym mheth rydych chi'n ei weld o bell!
En: And there was a lesson to be learned from Rhys and everyone - never put your faith in what you see from afar!