Sheep Surprise: A Community Feasts Together

In this episode, we'll explore how a simple misunderstanding at the butcher’s turns into a heartwarming tale of community, cuisine, and companionship.

Cy: Yn yr hynot bach a rhyfeddol o'r enw Llanfairpwllgwyngyll, roedd dyn ifanc o'r enw Rhys yn byw.
En: In the remarkably small and peculiarly named town of Llanfairpwllgwyngyll, there lived a young man named Rhys.

Cy: Rhys oedd yn bobl syml gyda breuddwydion mawr.
En: Rhys was a simple person with big dreams.

Cy: Un diwrnod penderfynodd Rhys wneud cinio arbennig i'w ffrindiau, Elin a Griffith, gan ei fod yn mwynhau coginio yn fawr.
En: One day, Rhys decided to make a special dinner for his friends, Elin and Griffith, as he enjoyed cooking a lot.

Cy: Cerddodd Rhys i'r siop cigydd lleol, wedi'i amgylchynu gan arogleuon ffres a spîs.
En: Rhys walked to the local butcher's shop, surrounded by fresh and savory smells.

Cy: Nid oedd yn arbenigwr ar gig, ond roedd eisiau prynu chopiau oen da i'w ffrindiau.
En: He wasn't an expert on meat, but he wanted to buy good lamb chops for his friends.

Cy: Siaradodd cystal ag y gallai gyda'r cigydd, gan ddefnyddio ei Gymraeg syml.
En: He spoke as well as he could with the butcher, using his simple Welsh.

Cy: "Ga i gig oen, os gwelwch yn dda?" gofynnodd yn ofalus.
En: "Can I have some good lamb, please?" he asked carefully.

Cy: Ond yng nghanol y cyffro a'r pwysau, fe wnaeth gamgymeriad mawr, a gofynnodd am "ddafad gyfan" heb sylweddoli.
En: But in the midst of excitement and pressure, he made a big mistake, asking for a "whole sheep" without realizing.

Cy: Pan gyrhaeddodd efo'r dafad enfawr, cafodd Rhys sioc.
En: When the huge sheep arrived, Rhys was shocked.

Cy: Sut allai fwyta dafad gyfan gyda'i ffrindiau?
En: How could he eat a whole sheep with his friends?

Cy: Gwnaed yr archeb, a doedd dim modd ei newid nawr.
En: The order had been placed, and it couldn't be changed now.

Cy: Pan ddychwelodd adref, roedd Rhys yn penbleth sut i lawenhau ei ffrindiau gyda'r sefyllfa hon.
En: When he returned home, Rhys was perplexed about how to delight his friends with this situation.

Cy: Dyn a byddwraig welw; dyna oedden nhw pan ddaeth Elin a Griffith i'r tŷ.
En: A man and a woman were seen; that's how they looked when Elin and Griffith came to the house.

Cy: "Beth yw...?" dechreuodd Elin, yn syllu ar y dafad yn y lolfa.
En: "What is...?" Elin began, staring at the sheep in the living room.

Cy: Roedd hi'n byw yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ers blynyddoedd ond doedd hi byth wedi gweld dim byd tebyg.
En: She had been living in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch for years but had never seen anything like it.

Cy: Griffith, â hiwmor da a chalon fawr, ddywedodd, "Wel, mae hyn yn brofiad newydd."
En: Griffith, with good humor and a big heart, said, "Well, this is a new experience."

Cy: Roedd Griffith yn adnabyddus yn y dref am fod yn ddyfeisgar.
En: Griffith was well known in the town for being inventive.

Cy: Gydag awgrym o wên, dechreuodd wneud cynllun.
En: With a suggestion of a smile, he began to make a plan.

Cy: Daethant i'r casgliad i ddefnyddio dafad Rhys fel anrheg i'r gymuned.
En: They came to the conclusion to use Rhys's sheep as a gift to the community.

Cy: Pob noson, byddai'r tair ohonynt yn coginio pryd gwahanol gyda'r cig a rhannu gyda'r cymdogion.
En: Every evening, the three of them would cook a different meal with the meat and share it with the neighbors.

Cy: Bob noson, byddai naws newydd i'r tŷ bach yng Nglanfairpwllgwyngyll.
En: Every night, the small house in Llanfairpwllgwyngyll would have a new flavor.

Cy: Diwrnod ar ôl diwrnod, trosglwyddodd Rhys, Elin a Griffith y dafad gyfan i rywbeth cadarnhaol.
En: Day after day, Rhys, Elin, and Griffith turned the whole sheep into something positive.

Cy: Roedd y gymuned yn dod yn agosach gyda'i gilydd o ganlyniad i gamgymeriad Rhys.
En: The community grew closer together as a result of Rhys's mistake.

Cy: A trwy hynny, dysgodd Rhys fod camgymeriadau weithiau yn gallu arwain at brofiadau anhygoel, a bod mantais o fod yn cymuned sy'n gweithio gyda'i gilydd.
En: And through that, Rhys, Elin, and Griffith learned that mistakes can sometimes lead to incredible experiences, and that there's an advantage to being a community that works together.

Cy: Ac fel hyn, daeth stori Rhys a'r dafad yn chwedl sy'n cael ei hadrodd hyd heddiw, yn yr hynod o dref gyda'r enw hiraf, gan ddysgu pwysigrwydd cyfeillgarwch, caredigrwydd, a'r pŵer o gymuned.
En: And thus, Rhys's story with the sheep became a tale that is still told today, in the incredibly named town, teaching the importance of friendship, kindness, and the power of community.