The Geothermal Guardians: A Tale of Community and Innovation

In this episode, we'll unravel the resilient spirit of a mountain community harnessing geothermal energy to power their eco-friendly homes, navigating through nature's challenges, and emerging stronger together.

Cy: Pan syrthiodd yr eira trwm ar ben Snowdon, dechreuodd y stori.
En: As the heavy snow fell on Snowdon, the story began.

Cy: Yn y wlad fechan, lle roedd y mynyddoedd yn dyn, roedd cymuned fach yn byw.
En: In the small country, where the mountains were close-knit, there was a small community living there.

Cy: Roedd ganddynt rywbeth arbennig.
En: They had something special.

Cy: Roeddent yn defnyddio egni geothermol o'r mynyddoedd i gynnal eu cartrefi eco modern.
En: They used geothermal energy from the mountains to sustain their modern eco-homes.

Cy: Roedd Aneira yn ferch dal gyda gwallt melyn hir.
En: Aneira was a tall girl with long blonde hair.

Cy: Roedd hi'n ddynes ddeallus a gofalgar.
En: She was an intelligent and caring woman.

Cy: Roedd hi'n byw gyda'i ffrindiau, Gwynfor a Carys.
En: She lived with her friends, Gwynfor and Carys.

Cy: Roedd y tri yn gweithio gyda’i gilydd i wneud y gymuned yn lle gwell.
En: The three worked together to make the community a better place.

Cy: Un diwrnod, cododd Aneira yn gynnar.
En: One day, Aneira rose early.

Cy: Roedd yr haul wedi dechrau codi dros y mynyddoedd.
En: The sun had started to rise over the mountains.

Cy: Roedd yr awyr las a'r eira gwyn fel pelenni cotwm.
En: The sky was blue and the snow was white like cotton balls.

Cy: Pawb yn y pentref yn deffro yn araf, ond rhaid oedd iddi fynd i'r gwaith yn gyflym.
En: Everyone in the village was waking up slowly, but she needed to get to work quickly.

Cy: “Bore da, Aneira!” meddai Gwynfor, gan godi ei law i’w chyfarch.
En: “Good morning, Aneira!” said Gwynfor, raising his hand to greet her.

Cy: Roedd Gwynfor yn ŵr tal gyda gwallt tywyll a llygaid brown twym.
En: Gwynfor was a tall man with dark hair and warm brown eyes.

Cy: Roedd yn gweithio fel peiriannydd.
En: He worked as an engineer.

Cy: “Bore da, Gwynfor,” atebodd Aneira, yn ei rhuthro.
En: “Good morning, Gwynfor,” Aneira replied, in her rush.

Cy: Fe wnaeth hi edrych ar y gwaith dan y ddaear ar gyfer y system egni.
En: She went to look at the underground work on the energy system.

Cy: Roedd rhaid sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn.
En: Everything had to be working properly.

Cy: “Aneira, bydd popeth yn iawn?” gofynnodd Carys, yn cerdded tuag atynt.
En: “Aneira, will everything be alright?” asked Carys, walking towards them.

Cy: Roedd Carys yn gael hi’n ofalwr eco.
En: Carys was their eco caretaker.

Cy: Roedd hi'n gwybod llawer am blanhigion a natur.
En: She knew a lot about plants and nature.

Cy: “Bydd, Carys. Rhaid i ni cynllunio’n dda,” atebodd Aneira, gan orymdeithio ymlaen gyda phen uchel.
En: “Yes, Carys. We must plan well,” Aneira responded, marching on with her head held high.

Cy: " Mae'r system yn hanfodol i'n cymuned. Hebddo, ni fyddwn yn gallu byw’n gynaliadwy,” meddai Gwynfor, yn edrych ar y dynamo mawr.
En: “The system is crucial to our community. Without it, we can't live sustainably,” said Gwynfor, looking at the large dynamo.

Cy: Roedd system egni geothermol o dan y ddaear.
En: There was a geothermal energy system underground.

Cy: Cafodd yr egni o'r ddaear ei neilltuo ar gyfer y cartrefi llachar a chlyd.
En: The energy from the earth was harnessed for their bright and cozy homes.

Cy: Ar aelwydydd, roedd pobl yn falch o’u cymuned a gwaith caled Aneira, Gwynfor a Carys.
En: On hearths, people were proud of their community and the hard work of Aneira, Gwynfor, and Carys.

Cy: Ar un noson, y digwyddodd y ddrycin.
En: One night, the storm happened.

Cy: Roedd gwynt yn chwythu'n wyllt, ac eira'n llifo fel afon.
En: The wind was blowing wildly, and snow was flowing like a river.

Cy: Roedd gweithfeydd egni o dan fygythiad.
En: The energy works were under threat.

Cy: Cododd y prifysgolion a'r ffrainc i’w helpu.
En: The elders and the children came to help.

Cy: “Aneira, mae problem gyda'r peiriant!” galwodd Gwynfor.
En: “Aneira, there's a problem with the machine!” shouted Gwynfor.

Cy: "Erydiad yn gwneud i'r system leihau pŵer," atebodd Carys.
En: "Erosion is causing the system to lose power," Carys replied.

Cy: Roedd gan Aneira syniad.
En: Aneira had an idea.

Cy: Cymrodd dîm bach gydag offer.
En: She gathered a small team with tools.

Cy: Roedd rhaid iddynt drwsio’r peiriant ar frys.
En: They had to fix the machine urgently.

Cy: Gyda’r holl fenywod a’r dynion ifanc, atomdywodd gorau'r gymuned i wneud eu gorau glas.
En: With all the young men and women, the best of the community rallied to do their utmost.

Cy: Gwnaeth Aneira, Gwynfor, a Carys weithio'n galed drwy’r nos.
En: Aneira, Gwynfor, and Carys worked hard through the night.

Cy: Maent yn gweithio dan y ddaear yn ei dda.
En: They worked underground tirelessly.

Cy: Roedd y cymuned yn deall pwysigrwydd egni cynaliadwy a gweithio gyda’i gilydd.
En: The community understood the importance of sustainable energy and working together.

Cy: Ailymgynullodd y system erbyn y wawr.
En: The system was restored by dawn.

Cy: Pan ddihunodd y gymuned y bore canlynol, roeddent yn ddiolchgar.
En: When the community awoke the next morning, they were grateful.

Cy: Roedd popeth yn dda.
En: Everything was fine.

Cy: Nid dim ond system egni roeddent wedi adfer, ond hefyd eu henaid.
En: They hadn't just restored the energy system, but also their spirit.

Cy: O hynny ymlaen, roedd y cymuned yn byw’n dyner ac yn ddiogel yn Snowdon.
En: From then on, the community lived gently and safely in Snowdon.

Cy: Roeddent yn deall pŵer natur, a’u hunain, yn well.
En: They understood the power of nature, and of themselves, better.

Cy: Roeddent bob amser yn cofio’r stori egni geothermol.
En: They always remembered the geothermal energy story.

Cy: Roedd y dyddiau hyn yn aml yn cael eu troi at mewn straeon.
En: These days, it was often recounted in stories.

Cy: Roedd pawb yn dal i ddysgu fod pethau’n well pan fydd pawb yn gweithio gyda’i gilydd.
En: Everyone continued to learn that things are better when everyone works together.

Cy: Roedd hyn nid yn unig yn cadw'r tân i fynd, ond hefyd y cymuned yn gryfach gweithredu.
En: This not only kept the fire going but also made the community stronger.

Cy: Dyna'r diwedd straeon.
En: And that's the end of the story.