Unforgettable Adventures: A Day at Cardiff Market

In this episode, we'll follow Dylan, Carys, and Gwion as they explore the vibrant stalls of Cardiff Market, uncovering hidden gems and tasting local delights that turn an ordinary day into an unforgettable adventure.

Cy: Mae'r haul yn disgleirio dros Farchnad Caerdydd.
En: The sun is shining over Cardiff Market.

Cy: Mae Dylan, Carys, a Gwion yn cerdded drwy'r strydoedd prysur.
En: Dylan, Carys, and Gwion are walking through the busy streets.

Cy: Mae'r aer yn llawn aroglau blasus o fwyd lleol a chrefftau unigryw.
En: The air is filled with the delicious smells of local food and unique crafts.

Cy: "Edrych ar y stanfod hwn," meddai Carys wrth dynnu sylw Dylan at ddesg llawn gemwaith prydferth.
En: "Look at this stand," says Carys, drawing Dylan's attention to a desk full of beautiful jewelry.

Cy: "Mae popeth mor wahanol.
En: "Everything is so different."

Cy: " Dylan yn gwenu ac yn pigo cylch hardd gyda llygad.
En: Dylan smiles and points at a lovely ring.

Cy: "Hoffet ti gael rhywbeth, Carys?
En: "Would you like something, Carys?"

Cy: " gofynnodd e'n hamddenol.
En: he asks casually.

Cy: Yn y cyfamser, roedd Gwion yn archwilio stondin fwyd.
En: Meanwhile, Gwion is exploring a food stand.

Cy: Roedd yna cymaint o syniadau newydd.
En: There are so many new ideas.

Cy: "Dyma saws pupur twym!
En: "Here’s a hot pepper sauce!"

Cy: " halltodd Gwion i Carys a Dylan.
En: Gwion calls out to Carys and Dylan.

Cy: "Gwych ar y bara cartref," meddai'r gwerthwr â chwarddiad cynnes.
En: "Great on homemade bread," says the vendor with a warm laugh.

Cy: Mae Carys yn rhoi cynnig ar tipyn bach.
En: Carys tries a little bit.

Cy: "Hwyl fawr!
En: "Wow!

Cy: Mae'n flasus iawn!
En: It’s very tasty!"

Cy: " dywedodd hi.
En: she says.

Cy: Mae'r tri yn parhau i archwilio.
En: The three continue to explore.

Cy: Mae Dylan wedi gweld potiau cerameg lliwgar, ac mae Gwion yn llawn cyffro gyda photsel o jam maesog.
En: Dylan has spotted colorful ceramic pots, and Gwion is excited about a jar of farmhouse jam.

Cy: Ers amser hir, maen nhw'n crwydro o stondin i stondin, gan drafod y crefftau a'r paentiadau.
En: For a long time, they wander from stand to stand, discussing the crafts and paintings.

Cy: Yn sydyn, mae Carys yn sylwi ar bluen addurnol.
En: Suddenly, Carys notices a decorative feather.

Cy: "Mae'n edrych yn unigryw iawn.
En: "It looks very unique.

Cy: Hoffwn i brynu hon," meddai hi wrth y gwerthwr cyfeillgar.
En: I’d like to buy this," she says to the friendly vendor.

Cy: "Siŵr o fod," atebodd y gwerthwr gyda gwên fawr.
En: "Sure thing," the vendor replies with a big smile.

Cy: Mae'r triawd yn parhau i syrffio drwy'r farchnad, gan fwynhau'r cwtsh cartrefol sy'n llenwi'r awyr.
En: The trio continues browsing through the market, enjoying the cozy atmosphere that fills the air.

Cy: Yn gwisgo'u dannedd disglair, mae'r tri yn penderfynu prynnu gwahanol eitemau i'w hatgoffa am eu diwrnod hyfryd.
En: Wearing bright smiles, the three decide to buy different items to remind them of their wonderful day.

Cy: Dylan yn prynnu'r cylch ar gyfer Carys, Gwion yn prynnu potel o jam, a Carys yn codi'r bluen ddrud.
En: Dylan buys the ring for Carys, Gwion buys a jar of jam, and Carys picks up the elegant feather.

Cy: Wrth i'r haul fachlud, maen nhw'n eistedd wrth fainc ac yn edrych ar eu pryniannau.
En: As the sun sets, they sit on a bench and look at their purchases.

Cy: "Roedd heddiw'n wych," meddai Dylan.
En: "Today was great," says Dylan.

Cy: "Cafodd ni amser anhygoel yng Nghaerdydd.
En: "We had an amazing time in Cardiff."

Cy: "Ac felly, gyda chalonnau llawn llawenydd a llogellau'n llawn eitemau unigryw, maen nhw'n teithio'n ôl adre, gan wybod bod y diwrnod hwn yn cael ei gofio am byth.
En: And so, with hearts full of joy and pockets full of unique items, they head back home, knowing that this day will be remembered forever.